Høring - nye gravplassvedtekter for Skjervøy sokn


De gjeldene Kirkegårdsvedtekter for Skjervøy sokn ble sist revidert i 2002. Det meste er fortsatt gyldig, men det er også behov for oppdatering. Skjervøy kirkelige fellesråd har vedtatt forslag til nye gravplassvedtekter som nå legges ut på høring. 
Høringsfristen er 10. februar 2023. 

 

Forslaget til nye gravplassvedtekter er formmessig forskjellig fra dagens vedtekter, siden de følger myndighetenes nye mal. Likevel er vedtektene i hovedsak innholdsmessig likelydende som dagens vedtekter, med noen unntak:

 • Ny tittel etter fastsatt format er Forskrift om gravplassvedtekter, Skjervøy kommune, Troms og Finnmark fylke
 • § 6, Feste av grav: festetid er oppdatert til 5 år som er dagens praksis.
 • § 7 Grav og gravminne: Nytt avsnitt:
  • Ved åpning av grav med tilhørende festet grav søkes det så fremt som mulig å gravlegge i to nivåer. Den underste kisten skal gis minst 1,5 meter jordoverdekning. Det kreves ikke festeavgift for grav nr to i friperioden. 
  • Vi gjør det valgfritt om gravminnet skal sentreres eller ikke ved felles gravminne for to graver.
  • Gravminner kan ikke settes opp før det er gått tre måneder. Tidligere var kravet seks måneder.
 • § 8 Plantefelt: I utgangspunktet skal bedkanten flukte med terrenget slik at gressklipperen ikke skades. På grunn av mange gravfelt i skråhelling er det ikke praktisk mulig at bedkanten flukter med terrenget. Derfor tilføyer vi et subsidiært krav om at steinkanten skal være godt synlig slik at skader på klippere unngås.

Bakgrunn for endringene:

Det er stort sett bagatellmessige endringer som foreslås, eller formalisering av eksisterende praksis. Unntaket er endringen til gravlegging i to nivåer, også kalt dobbel dybde. Til nå har vi gjort dette unntaksvis hos oss, men det er vanlig praksis i større byer og tettsteder.

Fordelen med gravlegging i to nivåer er først og fremst at vi sparer mye gravareal. Nå er det ikke alle områder på gravplassene som har egnede grunnforhold til to nivåer, på de gravfeltene setter vi av festet grav ved siden av.

Høringsfristen settes til 10. februar 2023.
Høringssvar sendes til post@skjervoymenighet.no

Under er forslaget til nye vedtekter. PDF-format finner du her.

 

 

Forslag til

FORSKRIFT OM GRAVPLASSVEDTEKTER, SKJERVØY KOMMUNE, TROMS OG FINNMARK FYLKE

 

Jf. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven) § 21 (1), § 8 (1) og § 14 (1) og forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 1997 nr. 16 (gravplassforskriften) (4), jf. gravplassloven § 14 (1) og § 21 (1).

 

Høring vedtatt av Skjervøy kirkelige fellesråd 15. desember 2022.

Godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ……. (dato)

§ 1 FORVALTNING

Gravplassene i Skjervøy kommune er underlagt Skjervøy kirkelig fellesråds administrasjons- og myndighetsområde.

§ 2. DEFINISJONER

 • Gravplassmyndighet: Skjervøy kirkelig fellesråd under utøvelse av sitt forvaltningsansvar for gravplassene i Skjervøy kommune, jf. gravplassloven med forskrifter.
 • Fri grav: Grav som gravplassmyndigheten har tildelt en avdød person fra kommunen som det ikke betales festeavgift for i fredningstiden.
 • Festet grav: Grav som det er inngått eller fornyet festeavtale for, jf. gravplassloven § 14.
 • Festet gravsted: Flere kistegraver som er festet sammen.
 • Ordinær urnegrav: Grav til askeurne med plass til fire urner, jf. gravplassforskriften § 14.
 • Kistegrav: Grav som ivaretar forskriftens krav til størrelse for gravlegging av kister. I en kistegrav kan det også gravlegges urner.
 • Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan tas i bruk igjen til ny gravlegging.
 • Festetid: Tiden det er avtalt å feste en grav for.
 • Ansvarlig for grav: Den som er ansvarlig for en fri grav.
 • Fester: Den som står som part i en festeavtale.

§ 3. FERDSEL PÅ GRAVPLASSENE

Besøkende skal så vidt mulig ferdes gående, jf. gravplassforskriften § 9 (2). Gravplassmyndigheten kan etter søknad gi kjøretillatelse ved dokumentert sykdom/forflytningshemming. All kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

§ 4. GRAVPLASSTILHØRIGHET

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De har rett til fri grav såfremt graven er tilvist.

Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i en annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens egne innbyggere og har rett til fri grav såfremt graven er tilvist.

Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og avgift som ved feste av grav betales.

Avgiften er fastsatt av fellesrådet.

Skjervøy kirkegård har tilrettelagt gravfelt for gravlegging etter muslimsk gravskikk.

§ 5. FREDNINGSTID

Fredningstid for kistegraver er 30 år.

Fredningstid for urnegraver er 20 år.

Gravplassmyndigheten kan vedta lengre fredningstid for enkelte graver.

§ 6. FESTE AV GRAV MED MER

Når kistegrav skal tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av, og etter søknad til gravplassmyndigheten for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted.

Ved feste av grav ved siden av den kistegraven som tas i bruk, er festetiden 5 år.

Når festetiden/fredningstiden er ute, kan graven/gravstedet festes for nye 5 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra gravplassmyndigheten.

I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er festet ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall, faller graven eller gravstedet tilbake til gravplassen.

Innbetalt festeavgift betales kun tilbake hvis tilbakebetaling følger av bindende rettsregler eller det foreligger særlige grunner.

Ingen kan gravlegges i festet grav/gravsted uten festerens samtykke. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan gravplassmyndigheten ta avgjørelse om gravlegging.

Fester plikter å melde adresseforandring.

§ 7. GRAV OG GRAVMINNE

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og gravutstyr midlertidig flyttes. Gravplassmyndigheten sørger for istandsetting igjen og vil dertil besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan først skje etter at gravplassmyndigheten har godkjent gravminnet og merket stedet der det skal stå. Det kan ikke settes opp tidligere enn 3 måneder etter gravlegging av kiste. Gravminne på urnegrav kan settes opp umiddelbart etter urnenedsettelsen. I påvente av gravminne ordner gravplassmyndigheten med et merke hvor avdødes navn settes på.

Ved åpning av grav søkes det så fremt det er mulig å tilrettelegge for gravlegging i to høyder (to nivåer). Det er fester eller ansvarlig for fri grav som avgjør om gravnivå nr. to tas i bruk.

Det kan ikke kreves festeavgift i den frie gravperioden. Tas det øverste nivået i bruk i løpet av den frie gravperioden, regnes ny fri gravperiode fra siste gravlegging.

På nytt festet gravsted plasseres gravminnet i bakkant av den graven som er tatt i bruk og kan sentreres på gravstedet etter neste gravlegging. Ved festet gravsted skal det benyttes et gravminne for begge gravene. Gravplassmyndigheten kan gi unntak for kravet i særlige tilfeller.

§ 8. PLANTEFELT

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er ikke anledning til å bruke faste dekorgjenstander som blomsterurner, lykter m.v. i plantefeltet. Det er anledning til å tenne stearinlys og oljelampe på graven så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern. Stearinlys, oljelamper og andre løse dekorgjenstander skal fjernes etter bruk.

Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med en delt steinkant. Der terrenget er flatt eller horisontalt, kan steinkanten flukte med terrenget omkring. Der terrenget skrår eller heller, skal denne steinkanten være lett synlig fra alle kanter slik at skader på gressklipper unngås.

§ 9. PLANTEMATERIALE

Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være kompostérbart.

§ 10. STELL AV GRAV

Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den graven vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av gravplassmyndigheten.

Ansvarlig for grav eller fester plikter å holde gravminnet sikret og i forsvarlig stand.

Ansvarlig for grav eller fester kan inngå avtale om at kirkelig fellesråd, og den som gis tillatelse til det etter § 11, kan gjøre beplantning og stell av grav. En slik avtale fritar ikke den ansvarlige eller fester for ansvar vedkommende har etter den til enhver tid gjeldende regler.

§ 11. NÆRINGSVIRKSOMHET

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra gravplassmyndigheten. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder.

Slik virksomhet kan bare omfatte montering, sikring og vedlikehold av gravminner og beplantning og stell av graver.

§ 12. ARBEID PÅ GRAVPLASSENE

Anleggs- og vedlikeholdsarbeid skal skje hverdager i arbeidstiden (kl. 07:00-17:00) og må ikke utføres på søndager, helligdager eller offentlige høytidsdager. Intet arbeid på gravplassen må være til sjenanse for seremonier eller rituelle handlinger på gravplass eller i bygning på gravplass. Næringsdrivende kan kun kjøre på gravplassen i den grad det er nødvendig for å utføre arbeidet. Slik kjøring skal skje ekstra hensynsfullt.

§ 13. DISPENSASJON FRA VEDTEKTENE.

Gravplassmyndigheten kan i særlige tilfeller og innenfor rammen av gravplasslov og gjeldene forskrifter fravike fra § 6 (feste av grav) og § 7 (grav og gravminne).

§ 14. IKRAFTTREDELSE OG OPPHEVELSE AV ELDRE VEDTEKTER

Denne forskrift om gravplassvedtekter trer i kraft fra xx.xx.20xx. Fra samme tid oppheves vedtekter godkjent 25. august 1999 for gravplassene i Skjervøy kommune, Troms og Finnmark fylke og endret i menighetsrådsmøte 7. juni 2002.

 

 

Tilbake